Days 9 & 10: Lake Manyara & Tloma Lodge - Stephanie Deal